• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14..>>>


     10 มีนาคม 2565 ประชาชนในพื้นที่จำนวน 30 คนเข้าร่วมรับการประเมินความโปร่งใส ประจำปี 2565..>>>


     10 มกราคม 2565 ดำเนินการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 และนายสมชาย วรรธนะสุพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง แฉลงนโยบายต่อสภาฯ ..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (2)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ปี 65องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
3 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี65องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ของ อบต.เมืองคง ปรงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลเมืองคง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
7 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
8 รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 72องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง เปิดรับสมัครนักเรียน
10 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แบบ สขร.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 29 มี.ค. 65 23
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสหมิตีวนาราม เชื่อมกับสี่เเยกโนนมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 7 มี.ค. 65 33
 3. ประกาศ ราคากลางก่อสร้าง สายหน้าวัดสหมิตรวนาราม หมู่ที่ 8 เชื่อมกับสี่เเยกโนนมะเกลือ ตำบลดอนใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 7 มี.ค. 65 28
 4. ประกวดราคาจ้างคสล. รหัสนม.ถ.247-22 สายบ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ 5เชือมบ้านหมัน ต.หนองมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 22 ก.พ. 65 25
 5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง รหัสสายทาง นมถ.247-22 บ้านหนองเสากี่เชื่อมกับบ้านหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 22 ก.พ. 65 35
 6. การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(อุดหนุนเฉพาะกิจ) หมู่ที่ 5และหมู่ที8 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 21 ม.ค. 65 32
 1. จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขน 746 นครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565 2

 2. จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 จำนวน 48 เล่ม ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 11

 3. ซื้อยางรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผข 7347 ) ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 14

 4. จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางเต็ม มุ่งเขื่องกลาง ถึงวัดดอนวิเวก บ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 14 ก.ย. 2565 12

 5. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 13

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565 12Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 100.25.42.211
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 505 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2744 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6077 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559