• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายเสกสรร นามท้าว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0844575796

นายทิศธยา ยี่สารพัฒน์
ผช.นวก.ศึกษา


นางสุกัญญา โพธิ์แสง
ครู


นางสาวชนัญชิตา ถือสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพสมาตร บ้วนนอก
ผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาววุชุดา สายันต์
ผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย