• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
กองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุริยา ประมวล
นายช่างโยธา 4


นางสาวปิยะนุช น้อยบัวทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจิตรกร จัดนอก