• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองคง เดิมนั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อ "บ้านเมืองคง" เดิมอยู่ในเขตตำบลเมืองคง ต่อมาได้มีการแบ่งเขตตำบลใหม่ เพื่อความสะดวกในการปกครอง ตำบลเมืองคง เดิมต้องขึ้นอยู่กับตำบลคูขาด และถึงยังตั้งตำบลใหม่แต่ยังใช้ชื่อเดิม คือ ตำบลเมืองคง ซึ่งก็ได้จัดตั้งชื่อพร้อมกับอำเภอคง เมื่อ ปี พ.ศ. 2490

พื้นเพเดิมของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวโคราช อพยพมาจากอำเภอบัวใหญ่ โนนสูง โนนไทย ฯลฯ ภาษา ส่วนใหญ่เป็นภาษาโคราชและภาษาอีสาน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ