• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคมสะดวก  สาธารณสุขดี  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”