• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
สภาพทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้งตำบล  ตำบลเมืองคงเป็น 1 ใน 10 ตำบล และ 2 เทศบาล ในเขตอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอบัวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลดอนใหญ่
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลคูขาด
ทิศตะวนตก   ติดต่อ ตำบลหนองมะนาวและตำบลโนนเต็ง

 

พื้นที่   ตำบลเมืองคง  มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด 44,304 ไร่

พื้นนี่นา  จำนวน 33,664 ไร่
พื้นที่ไร่   จำนวน   1,806 ไร่
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 55 ไร่
พื้นที่อื่นๆ  จำนวน 8,779 ไร่

 

พื้นที่แยกเป็นหมู่บ้าน (จำนวน พื้นที่/ไร่)
บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 จำนวน

1,353 ไร่

บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 2 จำนวน

4,371 ไร่

บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 จำนวน

1,570 ไร่

บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 จำนวน

2,403 ไร่

บ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ 5 จำนวน

3,708 ไร่

บ้านโนนวัด หมู่ที่ 6 จำนวน

3,598 ไร่

บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 จำนวน

2,103 ไร่

บ้านกุดรัง หมู่ที่ 8 จำนวน

3,812 ไร่

บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 จำนวน

3,977 ไร่

บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10 จำนวน

1,888 ไร่

บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ 11 จำนวน

1,352 ไร่

บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 จำนวน

2,357 ไร่

บ้านโกรกตะไก้ หมู่ที่ 13 จำนวน

977 ไร่

บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 จำนวน

1,194 ไร่

บ้านโนนสูง หมู่ที่ 15 จำนวน

1,750 ไร่

บ้านผาสุข หมู่ที่ 16 จำนวน

2,181 ไร่

บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 จำนวน

2,200 ไร่

บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 จำนวน

3,510 ไร่