• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ข้อมูลประชากร

 

จำนวนประชากรทั้งหมด  8,507  คน แยกได้ดังนี้
จำนวนประชากรชาย  4,217 คน
จำนวนประชากรหญิง  4,290  คน