• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม