• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
กองส่งเสริมการเกษตร


นายพสิษฐ์ ลายทอง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0848299839

นายเศกสิทธิ์ คุ้มจอหอ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา แก้วสีขาว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร