• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
กองคลัง


นางประมวลพร พุทธสำราญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0899493733

นางสาวรสรินทร์ นามบุรี
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสมหมาย เนาว์ช้าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายเทพรัตน์ พรหมจอม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางทิพย์รัตน์ ศรีปรุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ