• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
คณะผู้บริหาร


นายสมชาย วรรธนะสุพร
นายก อบต.เมืองคง
0828661786

นายชยุต ทบวงษ์ศรี
รองนายก อบต.เมืองคง
094-2569511

นางสาวพรรณทิพา ช่วยงาน
รองนายก อบต.เมืองคง
065-7895424นางดรุณี รอดวินิจ
เลขาฯนายก อบต.เมืองคง
091-0187360