• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
สำนักปลัด


นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา
หัวหน้าสำนักงานปลัด
0801507190


นางสาวกัลยา อาจสามารถ
นวก.ประชาสัมพันธ์


นางสาวสุพัสสร แสนโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอรนุช รอดวินิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุริยาพร เอื้อไจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ.ส.อ.ธนาวินน์ คำดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวงามจิตร เกสีจอหอ
นิติกรชำนาญการ


นายมนตรี ต่วนสูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสมพงษ์ สมัยกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธนัญชัย ประหุน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายกิตติพงษ์ พุดลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวแช่มช้อย ไกรอ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุชาติ ทองสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายคงสันต์ อาจสามารถ
นักการภารโรง


นายสำลี คำมา
คนสวน