• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล
ปลัด อบต.
0852016941

นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
0801507190

นางประมวลพร พุทธสำราญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0899493733


ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเสกสรร นามท้าว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพสิษฐ์ ลายทอง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0848299839

นายกิ่ง กลิ้งทะเล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
0854997465


หน่วยตรวจสอบภายใน

?>