• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
สมาชิกสภา อบต.


นายบุญนาค จานเหนือ
ประธานสภาฯ

นางสาววิกรานต์ดา ขันธริโย
รองประธานสภาฯ

นางสายฝน มะลาหอม
เลขาประธานสภาฯ

นางเอมอร เหลืองมะลัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่1

นายสมชาย ศิริพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่2

นายบัญญัติ จอมศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่3

นายบุญนาค จานเหนือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่4

นางสาวรัตนาภรณ์ คงภู่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่5

นายนพ ชาญนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่6

นายคมสันต์ โชตินอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่7

นายสงพงษ์ เนียมขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่8

นายเมือง โนนน้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่9

นายสายทอง รักงามใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่10

นางสาววิกรานต์ดา ขันธริโย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่11

นางสายฝน มะลาหอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่12

นางพิศมัย เพชรตะกั่ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่13

นายอิสระ อาจสามารถ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่14

นางปราณี ทรายนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่15

นายนำชัย สวยกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่16

นายจำลอง โชตินอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่17

นายสมพงษ์ ตู้นอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่18