• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายกิ่ง กลิ้งทะเล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0854997465


นางสาวศิริพร คงสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ