• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

สถานะการเงินการคลัง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 แบบ สขร.1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

9 ก.พ. 65 623