• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ปี 65

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

27 มิ.ย. 65 284