• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

สถานะการเงินการคลัง

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 (4 ไตรมาส)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

6 พ.ค. 64 693