• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

สถานะการเงินการคลัง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 แบบ สขร.1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

3 ก.พ. 65 699